Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

divider

ArchiveΥποστήριξη του Europass από τον ΣΑΠΕΔΔ

/ 0 Comments

EUropa.S. 2017

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.) διοργανώνει για 8η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στα Βαλκάνια, EUropa.S. 2017. Παράλληλα, υποστηρίζεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, του British Council, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς επίσης και από σειρά φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Κεντρικός υποστηρικτής της δράσης είναι για ακόμη μια χρονιά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κος. T. Navracsics.

Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος στις 7 – 10 Απριλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ..

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στην φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής.

Πρόκειται για ένα “παιχνίδι ρόλων” που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της ΕΕ, Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η “οικογένεια” του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 7 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 2.100 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη.

Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2017 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομoίωσης αυτών.

Γλώσσα εργασίας:  Αγγλική και Γαλλική (για την Επιτροπή DROI)

Παρέχονται πιστοποιητικά  παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα.

 

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2017.

Αιτήσεις συμμετοχής και πληροφορίες για το EUropa.S. 2017 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.europas.irtea.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων και την ομάδα του Secretariat του συνεδρίου, στο e-mail:europas.irtea@gmail.com και τηλ: 2130250217.

 

The Institute of Research & Training on European Affairs (I.R.T.E.A.) organizes the biggest EU Simulation in Balkans for its 8th consecutive successful year, EUropa.S. 2017. Moreover, EUropa.S. is supported by the School of Economics, Business and International Studies of the University of Piraeus, the European Parliament’s Office in Greece, the European Commission’s Representation in Greece, the French Institute of Athens, the British Council, the Europe Direct Information Centre Municipality of Thessaloniki, the Europe Direct Information Centre of Crete, the Europe Direct Information Centre of Xanthi, the Europe Direct Information Centre ELIAMEP, as well as other institutions of public and private interest. The main the supporter of the conference is for one more year the European Commissioner on Education, Culture, Youth and Sport, Mr. T. Navracsics.

EUropa.S. will be held this year from 7thto 10th of April, 2017at the premises of the University of Piraeus and the French Institute in Athens. EUropa.S. is a unique Simulation, functioning the main pillars of European Institutions. EUropa.S. is carried out in a high academic level in Greece, with a wide resonance in the academic community, in both undergraduate and postgraduate level. The contribution of the Scientific Supervisors Team is extremely important, as they validate the academic excellence of the simulation.  It is a”role play” game that identifiably simulates the proceduresandfunctionsof the EuropeanParliament, the EuropeanCouncil, the Council of EU, the European Commission andthe European Court of Justice.Theparticipantsin thesimulation are ableto takethe positionof a MEP, Head of State orGovernment,EU FinanceMinister, European Commissioner, Judge orAdvocate, Member of the Crisis Group, Journalist, Translatororstaff memberfor the daysof the conference. The aim of the participants is to reach a decision through a continuous negotiation process, with the ultimate aim of promoting the development of European integration. EUropa.S.’ “family” has gathered in its six years of presence more than 2,100 participating students. At the same time, itrewardsthe bestparticipantsto encouragetheir academicprogressanddevelopment. By the end of EUropa.S. 2017, participants will have the opportunity to specialize and gain valuable experience negotiating in an environment of competing interests, while gaining an insight to the European institutions inner-workings, through their active participation in the whole process of the simulation.  Working language: English and French for DROI Committee
Certificates of attendance will be given to each participant.

Entries submitted until February 28, 2017.

Application forms and information on EUropa.S.2017are available online on the website www.europas.irtea.gr

For any clarification or further information, please contact the Institute of Research &Training on European Affairs and the Secretariat team of the conference, at the e-mail: europas.irtea@gmail.comandtel: (+30)2130250217.

 

Read More
separator

Βαρόμετρο των Αποφοίτων

/ 0 Comments

To Βαρόμετρο των Αποφοίτων είναι μια έρευνα που αποσκοπεί να χαρτογραφήσει τις μεταπτυχιακές επιλογές και την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Π.Ε.Δ.Δ.), αναδεικνύοντας παράλληλα τα οφέλη ή/και τις αδυναμίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο γνώσης το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς από τους αποφοίτους, τους φοιτητές, το ίδιο το τμήμα Π.Ε.Δ.Δ. καθώς και τον Σύλλογο Αποφοίτων.

 

Για την καλύτερη δυνατή σκιαγράφηση του προφίλ των αποφοίτων του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ., η έρευνα εξετάζει τις παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες:

Ι. Δημογραφικά στοιχεία αποφοίτων

ΙΙ. Σπουδές σε τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.

ΙΙΙ. Μεταπτυχιακές σπουδές

ΙV. Επαγγελματική πορεία

V. Διασύνδεση με αποφοίτους

 

 

Ταυτότητα έρευνας

Υπεύθυνοι έρευνας: Ισαβέλλα Λογοθέτη, Ελένη Παπασταματίου

Βοηθοί έρευνας: Ηλίας Ζαχαριουδάκης, Γιάννης Κουτρουμπής, Ανδριάνα Ρετζέπη

Συμβουλευτική επιτροπή: Θεοδώρα Μήτση, Ανδριάνα Ρετζέπη. Ιδιαίτερα ευχαριστήρια δίνονται στο Γιάννη Τσίρμπα και τη Μάρω Παντελίδου – Μαλούτα, δύο μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος  Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης για τη συμβολή τους επί του ερωτηματολογίου.

Η έρευνα έχει μη εμπορικό, μη πολιτικό χαρακτήρα. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν εργαστεί εθελοντικά για την πραγματοποίηση της έρευνας. Ο Σύλλογος Αποφοίτων (Σ.Α.Π.Ε.Δ.Δ.) χρηματοδότησε την αγορά του ηλεκτρονικού λογισμικού για τη διεξαγωγή του ερωτηματολογίου με το ποσό των 70 Ευρώ.

 

Συχνές απορίες

Σε ποιούς απευθύνεται η έρευνα?

Η έρευνα απευθύνεται σε πτυχιούχους (και όχι σε εισακτέους) του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Είμαι φοιτητής. Μπορώ να απαντήσω το ερωτηματολόγιο?

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου!

Δυστυχώς το ερωτηματολόγιο δεν απευθύνεται σε φοιτητές αλλά αποκλειστικά σε αποφοίτους.

Γιατί να συμμετάσχω?

Κάθε απάντηση μετράει! Για να αποτυπώσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, την πορεία των αποφοίτων του τμήματος, θα χρειαστούμε και τη δική σου συμβολή. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δε ξεπερνά άλλωστε τα 10-15 λεπτά.

 Πώς μπορώ να απαντήσω?

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε :

  • Υπολογιστή
  • Tablet
  • Smartphone

 

Μέχρι πότε μπορώ να συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο?

Το ερωτηματολόγιο προβλέπεται να παραμείνει διαδικτυακά προσβάσιμο (online) για δύο μήνες από την έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης του την 1η Φεβρουαρίου 2016. Η συμμετοχή σου πέραν του ότι νοηματοδοτεί εμπράκτως όλη αυτή τη προσπάθεια, λειτουργεί και ως γνώμονας της πορείας μετά την αποφοίτηση από το Τμήμα ΠΕΔΔ με ενδιαφέροντα -ευελπιστούμε- ευρήματα και για τη δική σου σταδιοδρομία.

Σε μπορεί να ωφελήσει η έρευνα αποφοίτων?

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια καταγραφής και κατανόησης τόσο της πορείας και των προσδοκιών όσο και των αναγκών και των δυσκολιών που συναντούν οι απόφοιτοι του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ την τελευταία δεκαετία. Συνεπώς τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλώς, καθώς αφορούν τους :

  • τους αποφοίτους, που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους,
  • τους φοιτητές, τελειόφοιτους ή και πρωτοετείς, που επιθυμούν να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους ανοίγονται μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους,
  • το Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ. που θα μπορέσει να έχει μια ανεξάρτητη πηγή πληροφόρησης για να αφουγκραστεί τις ανάγκες των αποφοίτων ώστε να ενισχύσει ή να βελτιώσει συγκεκριμένες όψεις της προπτυχιακού προγράμματος,
  • τον Σύλλογο Αποφοίτων που θα μπορέσει ανάλογα να σχεδιάσει τις μελλοντικές δράσεις του, για την καλύτερη δικτύωση των αποφοίτων

 

Ποιος οργανώνει αυτή την έρευνα?

 Η πρωτοβουλία,  ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της, οφείλονται καταρχήν στις Ισαβέλλα Λογοθέτη και την Ελένη Παπασταματίου, δύο απόφοιτους του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης με εξειδικευμένες σπουδές στη κοινωνιολογική έρευνα και με αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία. Στην υλοποίηση των επιμέρους στοιχείων της έρευνας συνέβαλλαν οι Ηλίας Ζαχαριουδάκης και Γιάννης Κουτρουμπής. Επίσης συγκροτήθηκε μια ολιγομελής συμβουλευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τις αποφοίτους Ανδριάνα Ρετζέπη και Θεοδώρα Μήτση καθώς και δυο μέλη Δ.Ε.Π του τμήματος Π.Ε.Δ.Δ. το Γιάννη Τσίρμπα και τη Μάρω Παντελίδου – Μαλούτα, όπου επικουρικά γνωμοδότησαν στο στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας. Όλη αυτή η προσπάθεια υποστασιοποιήθηκε υπό τη σκέπη του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

Ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα?

Η προσωπική εργασία των δύο ερευνητριών, των βοηθών της έρευνας καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής είναι ξεκάθαρα εθελοντική. Η μόνη εγχρήματη υπηρεσία, ως χορηγία του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, αφορά στην αγορά του λογισμικού υλοποίησης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και ανέρχεται στο ποσό των 70 Ευρώ.

Πότε θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα?

Η δημοσιοποίηση όλων των ευρημάτων θα γίνει μέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, εντός του 2016, με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αν επιθυμείτε να λάβετε ενημερωτικό email με την έκθεση αποτελεσμάτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο pspa.alumni.survey@gmail.com

 

Μπορώ να συμβάλλω κι εγώ στην έρευνα?

  •   Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο
  • Προωθώντας το ερωτηματολόγιο σε όσους απόφοιτους γνωρίζεις
  • Συμμετέχοντας στην επεξεργασία του ερωτηματολογίου εθελοντικά. Αν ενδιαφέρεσαι, επικοινώνησε μαζί μας στο pspa.alumni.survey@gmail.com

Έχεις κι άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, στέλνοντάς μας στο pspa.alumni.survey@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More
separator

Υποστήριξη του EUropas.S από το ΣΑΠΕΔΔ

/ 0 Comments

EUropaS 2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

EUropa.S. 2016

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ι.Ε.Κ.Ε.Θ)  διοργανώνει για 7η συνεχόμενη επιτυχή χρονιά τη μεγαλύτερη προσομοίωση Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα, EUropa.S. 2016, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και με την έμπρακτη στήριξη του Επιτρόπου Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κυρίου  Tibor Navracsics. Παράλληλα, υποστηρίζεται από το  Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, το Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα, καθώς επίσης και από σειρά φορέων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το EUropa.S. διοργανώνεται φέτος στις 22 – 25 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα από το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ..

Το EUropa.S. αποτελεί μία μοναδική προσομοίωση υλοποιώντας τους κυριότερους πυλώνες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το EUropa.S. πραγματοποιείται σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στον ελληνικό χώρο με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στην φοιτητική κοινότητα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνεισφορά της ομάδας των Επιστημονικών Υπευθύνων του συνεδρίου, οι οποίοι επικυρώνουν την επιστημονικότητα και πιστότητα της προσομοίωσης αυτής.

Πρόκειται για ένα “παιχνίδι ρόλων” που προσομοιώνει με απόλυτη ταύτιση τις διαδικασίες και λειτουργίες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες φοιτητές, στο πλαίσιο της προσομοίωσης, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τη θέση ενός Ευρωβουλευτή, Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, Υπουργού Οικονομικών της ΕΕ, Ευρωπαίου Επιτρόπου, Δικαστή ή Συνηγόρου, Μέλους της Ομάδας Κρίσης, Δημοσιογράφου, Μεταφραστή ή Μέλους του Επικουρικού Προσωπικού για τις ημέρες που διαρκεί το Συνέδριο. Στόχος των συμμετεχόντων είναι να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση μέσα από τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τελικό σκοπό την προώθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Η “οικογένεια” του θεσμού έχει συγκεντρώσει στα 6 χρόνια πραγματοποίησής του περισσότερους από 1.900 συμμετέχοντες φοιτητές. Παράλληλα, αναδεικνύει και επιβραβεύει τους καλύτερους συμμετέχοντες, προκειμένου να ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο και εξέλιξη.

Μέχρι το τέλος του συνεδρίου EUropa.S. 2016 οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευθούν και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία πάνω στη διαπραγμάτευση εντός ενός περιβάλλοντος αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν γνωρίσει «εκ των έσω» τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους, μέσα από την ενεργή τους συμμετοχή στην όλη διαδικασία προσομoίωσης αυτών.

Γλώσσα εργασίας:  Αγγλική και Γαλλική, για την Επιτροπή DROI

Παρέχονται πιστοποιητικά  παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2016.

Αιτήσεις συμμετοχής και πληροφορίες για το EUropa.S. 2016 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.europas.irtea.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων και την ομάδα του Secretariat του συνεδρίου, στο e-mail: europas.irtea@gmail.com και τηλ: 2130250217.

 

 

PRESS RELEASE

EUropa.S. 2016

The Institute of Research & Training on European Affairs (I.R.T.E.A.) organizes the biggest EU Simulation in Balkans for its 7th consecutive successful year, EUropa.S. 2016 under the auspices of the Hellenic Ministry of Foreign Affairs and  with the support of the Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, Mr. Tibor Navracsics. Moreover, EUropa.S. is supported by the European Parliament Office in Athens, the European Commission Representation in Greece, the School of Economics, Business and International Relations of the University of Piraeus, Panteion University of Athens, the Department of Political Science and International Relations of the University of Peloponnese, the French Institute in Athens, British Council in Athens as well as other public and private institutions.

 

EUropa.S. will be held this year from 22nd to 25th of April, 2016 at the premises of the University of Piraeus and the French Institute in Athens. EUropa.S. is a unique Simulation, functioning the main pillars of European Institutions. EUropa.S. is carried out in a high academic level in Greece, with a wide resonance in the academic community, in both undergraduate and postgraduate level. The contribution of the Scientific Supervisors Team is extremely important, as they validate the academic excellence of the simulation.  It is a “role play” game that identifiably simulates the procedures and functions of the European Parliament, the European Council, the Council of EU, the European Commission and the European Court of Justice. The participants in the simulation are able to take the position of a MEP, Head of State or Government, EU Finance Minister, European Commissioner, Judge or Advocate, Member of the Crisis Group, Journalist, Translator or staff member for the days of the conference. The aim of the participants is to reach a decision through a continuous negotiation process, with the ultimate aim of promoting the development of European integration. EUropa.S.’ “family” has gathered in its six years of presence more than 1,900 participating students. At the same time, it rewards the best participants to encourage their academic progress and development. By the end of EUropa.S. 2016, participants will have the opportunity to specialize and gain valuable experience negotiating in an environment of competing interests, while gaining an insight to the European institutions inner-workings, through their active participation in the whole process of the simulation.  Working language: English and French for DROI Committee
Certificates of attendance will be given to each participant.

Entries submitted until February 29, 2016.

Application forms and information on EUropa.S. 2016 are available online on the website www.europas.irtea.gr

For any clarification or further information, please contact the Institute of Research & Training on European Affairs and the Secretariat team of the conference, at the e-mail: europas.irtea@gmail.comandtel: (+30)2130250217.

 

Read More
separator

Ημερίδα για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στην Υποσαχάρια Αφρική

/ 0 Comments

Final_VIP Invitation_Subsaharan Africa

 

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του Συλλόγου Αποφοίτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας διοργανώνει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00 στην αίθουσα Γιάννος Κρανιδιώτης του Υπουργείου Εξωτερικών ημερίδα με θέμα: ” Η Υποσαχάρια Αφρική στον 21ο αιώνα: Ελληνική Εξωτερική Πολιτική – Απόδημος Ελληνισμός – Προκλήσεις και Προοπτικές”

Ομιλητές

1) Μιχάλης Κόκκινος, Γενικός Διευθυντής Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
2) Ταξίαρχος Αχιλλεύς Ταουξής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Άμυνας
3) Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής Συγκριτικής πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
4) Χάρης Πολιτόπουλος, Οικονομολόγος και τ. Εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ και της ΕΕ.

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του ΣΑΠΕΔΔ, Αθανάσιος Καυκαλίδης

Μετά το πέρας της ημερίδας θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

 

Programme_Facebook event

Read More
separator

Σεμινάρια Πολιτικής Ηγεσίας

/ 0 Comments

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΑΠΕΔΔ) και το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία (FNF) παρουσιάζουν ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην πολιτική ηγεσία για νέους. Στο επίκεντρο βάζουμε τα εξής ερωτήματα:

τι είναι η ηγεσία;
οι ηγέτες γεννιούνται ή γίνονται;
ποιά τα χαρακτηριστικά του ηγέτη;
πώς μπορεί η ηγεσία να είναι φιλελεύθερη και συμμετοχική;

Σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων οι ανάγκες για κοινωνική δράση είναι πιο αισθητές. Η ηγεσία όμως είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων και γνώσης και μπορεί μέσω της εκπαίδευσης να δώσει στα πρόσωπα τα εργαλεία που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Σε αυτόν τον σεμιναριακό κύκλο εξετάζουμε το φαινόμενο της ηγεσίας από διάφορες πλευρές με σκοπό να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας και να αναπτύξουμε την προσωπικότητα μας.

Μεθοδολογία

Τα φιλελεύθερα σεμινάρια πολιτικής ηγεσίας για νέους εξετάζουν τη θεωρία και την εφαρμογή της ηγεσίας σε οποιοδήποτε πεδίο της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Σκοπός μας είναι να αποσαφηνίσουμε τις θεμελιώδεις έννοιες που σχετίζονται με το θέμα, όπως μάνατζμεντ, διαχείριση, συμμετοχή, εξουσία και ιεραρχία, να χρησιμοποιήσουμε τα διαγνωστικά εργαλεία για τη δυναμική της ηγεσίας στα κοινωνικά συστήματα και να εκπαιδευτούμε σε στρατηγικές δράσης για την κινητοποίηση της συλλογικής υποστήριξης.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις θα έρθουμε σε επαφή με τον δημόσιο λόγο, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων. Το σεμινάριο εστιάζει επίσης στις πρωτοβουλίες που μπορούν να ληφθούν από την ηγεσία στην κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τις πιο σημαντικές μορφές φιλελεύθερων ηγετών στην ελληνική ιστορία.

Διάρκεια προγράμματος

Ο σεμιναριακός κύκλος διαρκεί 60 ώρες και θα αναπτυχθεί σε τρεις τριήμερες συναντήσεις, 24-26 Απριλίου, 8-10 Μαΐου και 15-17 Μαΐου . Τα μαθήματα θα γίνονται την Παρασκευή το απόγευμα (17:30-21:30) και το Σαββατοκύριακο (10:00-18:00). Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, ειδικοί εκπαιδευτές και κορυφαία πολιτικά πρόσωπα με εμπειρία στην πολιτική ηγεσία.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ηγεσία, Διοίκηση και Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς
Καθηγητές: Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αριστείδης Χατζής
Εκπαιδευτές: Ευτύχης Βαρδουλάκης, Παναγιώτης Γεννηματάς, Όμηρος Τσάπαλος
Πολιτικοί: Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Σταύρος Θεοδωράκης, Όλγα Κεφαλογιάννη

Τοποθεσία

Το σεμινάριο φιλοξενείται στο ALBA Graduate Business School (at the American College of Greece), Ξενίας 6, 11528, στην Πλατεία Μαβίλη. Η πρόσβαση γίνεται με το Μετρό από τον σταθμό Μέγαρο Μουσικής.

Δήλωση συμμετοχής

Το σεμινάριο είναι ιδανικό για φοιτητές κοινωνικών επιστημών, μέλη ΜΚΟ, στελέχη φιλελεύθερων οργανισμών, νέους επαγγελματίες κι επιχειρηματίες, ερευνητές και δημοσιογράφους. Μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και κάτοικοι της περιφέρειας, είναι όμως υπεύθυνοι οι ίδιοι για τις μετακινήσεις τους από και πρός τον χώρο των σεμιναρίων.

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να στείλουν την αίτηση, το αργότερο έως τις 10 Απριλίου, μέσω email στo: athens@fnst.org. Τηλ. επικοινωνίας: 213 0 333667 (κος Γραμμένος).

Κόστος συμμετοχής

Το πρόγραμμα επιδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από το FNF. Το κόστος συμμετοχής είναι 40 ευρώ (η πληρωμή γίνεται μόνο μέσω τραπεζικής κατάθεσης-οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως σχετικά) και καλύπτει:

–  Πλήρη συμμετοχή στις διαλέξεις και τα εργαστήρια του σεμιναριακού κύκλου
– Απεριόριστη διάθεση καφέ, αναψυκτικών και σνακ σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων
– Πλήρες γεύμα κάθε ημέρα διδασκαλίας
– Ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων
– Τα συγγράματα που έχουν εκδοθεί από το FNF
– Ελεύθερη είσοδος κατά προτεραιότητα σε όλες τις εκδηλώσεις του FNF
Πιστοποίηση συμμετοχής και απονομή διπλώματος (για πλήρη παρακολούθηση)

 

Οι διοργανωτές

pspagreek

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό να αποτελέσει ένα δίκτυο ανάπτυξης κι επικοινωνίας μεταξύ των μελών του και να προωθήσει την συνεργασία μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται με αντικείμενο τις Πολιτικές Επιστήμες. Προωθεί την γνώση και την διδασκαλία της Πολιτικής Επιστήμης, επιδιώκει την παροχή βοηθημάτων και υποτροφιών στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο κι εργάζεται για να διευρύνει τον ελεύθερο, αμερόληπτο, επιστημονικό και τεκμηριωτικό διάλογο για την πολιτική και την δημόσια διοίκηση, στην Ελλάδα.

www.politikoalumni.gr

 

Το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1958 είναι ο θεμελιωτής και κατεξοχήν εκφραστής των φιλελεύθερων πολιτικών ιδεών στη χώρα. Στόχο έχει την προώθηση των αρχών της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του Κράτους Δικαίου και των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλους τους τομείς κοινωνικής έκφρασης, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Ως Ίδρυμα, επιδιώκει τη συμβολή στη διαμόρφωση του μέλλοντος, αναπτύσσοντας έργο προς την εκπλήρωση καταστατικών επιδιώξεων του (όπως, π.χ. η αγωγή του πολίτη, η υποστήριξη των νέων και η παροχή χορηγιών προς αυτούς, η ακαδημαϊκή έρευνα και η πολιτική διαβούλευση στο πλαίσιο της ιστορίας και επιρροής του φιλελευθερισμού, η προώθηση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και του πολιτισμού).

www.fnf-europe.org

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΗΓΕΣΙΑΣ

Read More
separator

Σεμινάρια Πολιτικής Σκέψης – Κύκλος Β’

/ 0 Comments

Friedrich Naumann Foundation for Freedom

                                            Σύλλογος Αποφοίτων Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης

                                                     Με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Έκφρασης Νέων

Σεμινάρια Πολιτικής Σκέψης

(περισσότερα…)

Read More
separator

Ημερίδα: “Η ελληνική εξωτερική πολιτική σε Ορίζοντα Δεκαετίας”

/ 0 Comments

hmerida-2

Read More
separator

Ημερίδα: “Ουκρανία: Μία νέα κρίση στα σύνορα της Ευρώπης

/ 0 Comments

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει την Τρίτη 17 Ιουνίου στις 18:00 στο αμφιθεατρο “Αντώνης Τριτσης” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50 πλησίον μετρό Πανεπιστημίου) ημερίδα με θέμα: Ουκρανία. Μία Νέα κρίση στα σύνορα της Ευρώπης. (περισσότερα…)

Read More
separator

Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης – Ημερίδα

/ 0 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

18 Δεκεμβρίου

Ημέρα για την Μετανάστευση (περισσότερα…)

Read More
separator

Δεξαμενές Σκέψεις

/ 0 Comments

Εκδήλωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής & Άμυνας του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Α.Π.Ε.Δ.Δ.)

Στις 27 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 19.00 μ.μ, στο Κέντρο Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, (περισσότερα…)

Read More
separator


separator