Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

divider

Όργανα Συλλόγου

separator

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από επτά μέλη: τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αντιπρόεδρο, τον ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα και 2 Συμβούλους και την Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από 3 μέλη: τον Πρόεδρο και δύο Μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν τον Σύλλογο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει το Καταστατικό.

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως κύρια αρμοδιότητα της τον ετήσιο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και την έκδοση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τα οικονομικά του Συλλόγου.


separator