pspaalumni@yahoo.gr

Ιθαγένεια 2013: 12 νέες δράσεις από την Επιτροπή για λειτουργικότερη άσκηση δικαιωμάτων των πολιτών

Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιθαγένεια 2013: 12 νέες δράσεις από την Επιτροπή για λειτουργικότερη άσκηση δικαιωμάτων των πολιτών

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία έκθεση, η οποία περιελάμβανε 12 νέες δράσεις για την βελτίωση της άσκησης των δικαιωμάτων, που παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια στους πολίτες της Ένωσης, από την πλευρά των πολιτών. Στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί η Έκθεση της Επιτροπής για το 2013, αλλά και οι 12 νέες δράσεις.

Η Έκθεση του 2013 για την ιθαγένεια της Επιτροπής περιέχει  12 τρόπους βοήθειας με σκοπό την άρση των εμποδίων που υπάρχουν και για να ασκουν οι Ευρωπαίοι πολίτες καλύτερα τα δικαιώματα τους, πάνω σε θέματα που αφορούν την εύρεση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ έως τη διασφάλιση ισχυρότερης συμμετοχής στην δημοκρατική ζωή της Ένωσης.

Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει 12 δράσεις που οργανώνονται σε έξι τομείς, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

1) Άρση εμποδίων που υφίστανται για τους εργαζόμενους, τους σπουδαστές και τους ασκούμενους της ΕΕ

·         Η δράση αυτή περιλαμβάνει την επέκταση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος ανεργίας από το κράτος που κατάγονται τη χώρα καταγωγής τους, ενώ αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πέραν των ισχυόντων υποχρεωτικών τριών μηνών με στόχο την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων

·         Επίσης καθορίζει το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης το οποίο θα προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών διασφαλίζοντας ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν χρησιμοποιούνται ως μια μορφή «μη αμειβόμενης απασχόλησης».

2) Περιορισμός της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη

·         διευκολύνοντας την αποδοχή του δελτίου ταυτότητας και των εγγράφων άδειας διαμονής, για τους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν ή να αποδείξουν την ταυτότητά τους σε άλλη χώρα της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω προαιρετικών και ενιαίων ευρωπαϊκών εγγράφων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, και

·         καθιστώντας ευκολότερη την αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου για τα αυτοκίνητα, διασυνοριακά στην ΕΕ.

3) Προστασία των περισσότερο ευάλωτων πολιτών της ΕΕ

·         μέσω της θεσμοθέτησης μίας ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας, η οποία θα ισχύει για όλους τους πολίτες, διασφαλίζοντας την συνέχιση της ισχύς των εθνικών καρτών.

·         Και προτείνοντας κάποιους νόμους για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων, ιδίως των παιδιών.

4)            Εξάλειψη των φραγμών όσον αφορά τις αγορές στην ΕΕ

•             βελτιώνοντας τους κανόνες με στόχο την επίλυση διασυνοριακών διαφορών για μικρά ποσά κατά την αγορά προϊόντων διαδικτυακά ή σε άλλη χώρα της ΕΕ

•             σχεδιάζοντας ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο καθιστά πιο διαφανή την αγορά ψηφιακών προϊόντων και το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν προσφορές σε διασυνοριακή κλίμακα.

5)            Προώθηση της διαθεσιμότητας στοχοθετημένων και προσβάσιμων δεδομένων σχετικά με την ΕΕ

•             καθιστώντας τα εργαλεία κατάρτισης μέσω διαδικτύου διαθέσιμα στην τοπική αυτοδιοίκηση και παρέχοντας φιλική προς τους πολίτες πληροφόρηση σχετικά με το που να απευθυνθούν για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6)            Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία

•             βρίσκοντας τρόπους για να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να διατηρήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στις εθνικές εκλογές στη χώρα καταγωγής τους. Η πρακτική ορισμένων κρατών μελών να στερούν τους πολίτες τους από το δικαίωμα ψήφου, από τη στιγμή που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ, ισοδυναμεί ουσιαστικά με την επιβολή κυρώσεων σε βάρος πολιτών επειδή άσκησαν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης. [1]

Με την παραπάνω έκθεση του 2013[2], η Επιτροπή κάνει έναν απολογισμό των θεμάτων που επιτεύχθηκαν με την έκθεση του 2010[3], η οποία εισήγαγε 25 νέες δράσεις προκειμένου να αρθούν οι δυσκολίες που υπάρχουν όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ.

Σε δήλωση της η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ επιφορτισμένη με θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, αναφέρει: «Η ιθαγένεια της Ένωσης αποτελεί το πετράδι του στέμματος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι για την πολιτική ένωση ότι και το ευρώ για την οικονομική και νομισματική μας ένωση. Η σημερινή έκθεση της ΕΕ για την ιθαγένεια τοποθετεί τους πολίτες της ΕΕ στο επίκεντρο.Από τη στιγμή που η ιθαγένεια της Ένωσης συμπεριλήφθηκε πρώτη φορά στις Συνθήκες το 1993, έχει εξελιχθεί- αλλά δεν έχει ακόμη ωριμάσει: οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ακόμη εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην καθημερινή ζωή. Λαμβάνουμε πάνω από 1 εκατομμύριο ερωτήματα κάθε χρόνο από πολίτες σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους. Γι’ αυτό τον λόγο σήμερα αναλαμβάνουμε δράση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε καθημερινές καταστάσεις, όπως στην εύρεση εργασίας, τις διαδικτυακές αγορές και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»[4]

Εν κατακλείδι στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 σχετικά με την ιθαγένεια, η οποία περιείχε 12 δράσης βελτίωσης της άσκησης των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών μέσω της άρσης των εμποδίων.

Γιάννης Κουτρουμπής

[1] Παράρτημα

[2] ΜΕΜΟ / 13/409

[3] ΜΕΜΟ/10/525

[4] Δελτίο Τύπου από την ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/130508_en.htm)